Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.

1. Adatkezelő szerv neve és elérhetőségei:

 • Név: VÍZGÉPÉSZETI SZAKÉRTŐ Kft.
 • Székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 47.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-233141
 • Adószám: 32520899-2-13
 • Levelezési cím: 1039 Budapest, Batthyány u. 35/A.
 • Telefon: +36 70 328 5493
 • E-mail: vizgepeszetiszakertokft@gmail.com
 • Weboldal: https://csapadekviz.hu/

2. Adatfeldolgozó (tárhelyszolgálatató)

 • Név: DotRoll Kft.
 • Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-882068
 • Adószám: 13962982-2-42
 • Levelezési cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
 • Telefon: +36 1 432 3232
 • E-mail: support@dotroll.com
 • Weboldal: https://dotroll.com/

3. Az adatkezelési tájékoztató elkészítése során figyelembe vett jogszabályok

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a számvitelről szóló 2010. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény),
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény),
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fogyasztóvédelmi törvény.)

4. Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

4.1. KAPCSOLATFELVÉTEL
 • Adatkezelés célja: A https://csapadekviz.hu/kapcsolat weboldalon található kapcsolatfelvételi platformon keresztül vagy közvetlenül az info@csapadekviz.hu címre küldött megkeresések teljesítése, kapcsolattartás.
 • Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. A hozzájárulás visszavonása az info@csapadekviz.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.
 • Kezelt adatok köre: GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja alapján név, e-mail cím és/vagy telefonszám.
 • Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.
4.2. MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE
 • Adatkezelés célja: A termékmegrendelésre vonatkozó szerződés előkészítéséhez, teljesítéséhez, kapcsolattartáshoz szükséges, valamint a megrendelés teljesítése során keletkező egyéb adatok.
 • Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 • Kezelt adatok köre: Kapcsolattartási adatok (név, telefonszám, e-mail cím)
 • Adatkezelés időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a kérés Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját követően, a Ptk. 6:22.§ alapján 5 év múlva törli.
4.3. SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA
 • Adatkezelés célja: A megrendelt termék teljesítéséhez, számlázásához szükséges adatok.
 • Adatkezelés jogalapja: A számlakiállítás, a számviteli kötelezettség teljesítése esetén jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése, és az Áfa törvény 169. § alapján.
 • Kezelt adatok köre: Számlázáshoz (számlázási név, telefonszám, számlázási cím) kapcsolódó adatok.
 • Adatkezelés időtartama: Az Áfa törvény 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni.(GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés).
4.5. PANASZKEZELÉS
 • Adatkezelés célja: Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében.
 • Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és a Fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § alapján.
 • Kezelt adatok köre: Vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, panasz tartalma.
 • Adatkezelés időtartama: Panasz közlésétől
  számított 5 év.

5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett – a GDPR 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésének korlátozását vagy törlését, hozzájárulás visszavonását, illetve tiltakozhat az adatai kezelése ellen.

A GDPR-ban meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az adatkezelőhöz az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulás minden esetben önkéntes és – az adatkezelés időtartama alatt – bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonásának szándékát az 1. pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén jelezhet. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Cégünk a GDPR 12. cikk (3) bekezdésével összhangban, az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb az annak beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a beérkezett kérelmek számát, ez a határidőt további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Cégünk a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a választ lehetőség szerint szintén elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt – a kérelmében kifejezetten megjelölt – más formában kéri.

5.1. HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül a Társaságtól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Társaság:

 • Milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési célból, illetve mennyi ideig kezeli;
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, és ha igen, jogosult megismerni annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. További másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

5.2. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett személy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy a Cég módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát, amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát.

5.3. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett személy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Cég korlátozza amennyiben:

 • Vitatja a személyes adatai pontosságát;
 • az adatkezelést jogellenesnek véli, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).
5.4. ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az Ön által a Cégünk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelőt, ha:

 • Az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
5.5. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”)

Az érintett a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Cégünktől személyes adatai törlését.

Cégünk köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha – többek között – az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
5.6. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Önt megilleti, hogy a jogos érdeken alapú adatkezelés ellen tiltakozzon az 1. pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén keresztül.

5.7. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása esetén a Cégünk visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

6. Jogorvoslati lehetőségek

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Cégünk a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi szabályokat, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • Telefon: +36 1 391 1400
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. Az érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: https://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.