Üdvözlünk a CsapadekViz.hu weboldalon!

Vízgépészeti tervezés, kivitelezés, szivattyú kiválasztás, szaktanácsadás - Keressen minket bizalommal elérhetőségeinken: Tel.: +36 (70) 328-54-93 // +36 (70) 328-67-74

További elérhetőségek »

Csapadékvíz elvezetés

Csapadékvíz elvezetés szabályai, tövényi előírásai

Az OTÉK csapadékvíz elvezetésről, csapadékvízről szóló részei (a teljességért felelősséget nem vállalunk)

A kormányrendeletet teljes egészében itt találja: OTÉK
"A közművesítettség mértéke 8. § * (1) A közműellátás építési övezetenkénti mértékét és módját a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.
(2) A közművesítettség szempontjából az építési övezet bc) a közterületi csapadékvíz-elvezetés közüzemi vagy közcélú szolgáltatással,
A telek beépítésének feltételei 33. § * (1) Épület csak olyan telken vagy építési telken helyezhető el, c) ahol a keletkező szennyvíz és a csapadékvíz elvezetése vagy ártalommentes elhelyezése biztosított,
37. § (1) * Épületnek a szomszédos telekkel közös határvonalán vagy attól 3 m-en belül álló és a telekhatárral 60°-nál kisebb szöget bezáró homlokzati falában és a vízszintessel 30°-nál nagyobb szöget bezáró, a telekhatár felé lejtő tetőfelületén nyílászárót, nyílást, szellőzőt - a szellőzőkürtő, a tetőkibúvó és a (4) bekezdésben említettek kivételével - létesíteni nem szabad.
(3) Az oldalhatáron álló beépítési módú telken az oldalhatáron álló épület esetén, annak eresze a terepcsatlakozás felett legalább 2 m magasságban és legfeljebb 0,5 m-re a szomszédos ingatlanra átnyúlhat a csapadékvíz saját telekre való visszavezetésével.
Terepkialakítás
45. § (1) * Az építmények megvalósítása során a telek természetes terepfelületét és az értékes növényállományt megváltoztatni nem szabad, kivéve, ha az a rendeltetésszerű építmény-, illetve telekhasználat műszaki követelményeinek (megközelítés, csapadékvíz-elvezetés stb.) biztosítása érdekében szükséges. A telek természetes terepfelületét az építési helyen kívül tereprendezéssel megváltoztatni a helyi építési szabályzat előírása szerint lehet. Helyi szabályozás hiányában a terepszint a közvetlenül szomszédos telkek terepszintjéhez képest nem térhet el.
Szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés
47. § (1) *
(2) Közcsatorna hiányában kommunális szennyvíz külön jogszabályban foglaltak szerint elszikkasztható. (3) Amennyiben nincs közműves szennyvízelvezetés és a (2) bekezdés szerinti elszikkasztás sem lehetséges, úgy abban az esetben hatóságilag engedélyezett, korszerű és szakszerű közműpótló berendezést kell alkalmazni a szennyvíz ártalmatlanítására. (4) A zárt szennyvíztárolás (szivárgásmentes kialakítással, rendszeres ürítéssel, ellenőrzött elszállítással) csak végső megoldásként alkalmazható. (5) Szennyvíz csak zártszelvényű csatornában vezethető. Csapadékvíz, talajvíz és kiemelt bányavíz - a vonatkozó hatósági előírások megtartásával - nyílt árokban is vezethető. (6) A használaton kívül helyezett kútba hulladékot betölteni, szenny- és csapadékvizet bevezetni tilos. (7) A bekötő csatornavezetéket a vonatkozó szakmai ekőírások szerint kell megvalósítani. (8) A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. (9) A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. (10) A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.
Higiénia, egészség- és környezetvédelem 53. § (1) Az építményt és részeit, az önálló rendeltetési egységet, helyiséget úgy kell megvalósítani, ehhez az építési anyagot, épületszerkezetet, beépített berendezést és vezetékhálózatot úgy kell megválasztani és beépíteni, hogy a környezet higiéniáját és a rendeltetésszerű használók egészségét ne veszélyeztesse
b) a helyiségek nedvesség (csapadékvíz, talajvíz, talajpára, üzemi víz stb.) elleni védelmét, a páratartalom kicsapódása elleni védelmét,
Természeti erőforrások fenntartható használata * 56/B. § * Az építmény és annak részeinek tervezése, megvalósítása és bontása során törekedni kell az alábbi fenntarthatósági szempontokra: c) a takarékos vízfelhasználás, a csapadék, a talajvíz, és a szürkevíz hasznosításának lehetősége, vagy a vízfelhasználás hatékony csökkentésére kialakított megfelelő szerelvények alkalmazása,
Építmények egyes hatások elleni védelme 57. § (1) * Az építményt és részeit védeni kell az állékonyságot, mechanikai szilárdságot és a rendeltetésszerű használatot veszélyeztető vegyi, korróziós és biológiai hatásoktól, továbbá a víz, a nedvesség (talajvíz, talajnedvesség, talajpára, csapadékvíz, üzemi víz, pára stb.) káros hatásaival szemben.
Tetők
60. § (1) A tető az építmény rendeltetésének megfelelő mértékben álljon ellen az időjárás (szél, csapadék, napsugárzás), a vegyi és mechanikai (pl. ellenőrzési, tisztítási) hatásoknak és a csapadékot a felületéről a tervezett irányba vezesse le.
Légakna
70. § (1) * Légakna középmagas és attól magasabb építményben nem létesíthető. (5) A légaknába bejutó csapadékvíz elvezetését biztosítani kell.
Szenny- és csapadékvíz csatornavezetéke
77. § (1) * Az építmény csatornahálózatát úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy az építménybe szennyvíz- vagy csapadékvíz-visszaáramlás ne keletkezzék. A csatornavezeték az elvezetett szennyvíz hatásának ellenálló, korrózióálló legyen.
(2) Épületen belül a szennyvíz és a csapadékvíz csatornavezetékét egyesíteni nem szabad, kivéve az utcai telekhatáron álló épületet, amelyben a csatornavezetékek közvetlenül az épületből történő kivezetés előtt egyesíthetők, ha a közcsatorna egyesített rendszerű.
(3) * Az építmények alapozásába, födémébe és tűzgátló szerkezetébe csővezetéki kapcsolásokat, idomokat beépíteni tilos.
(4) Csatornavezetéket nem szabad vezetni, csőkapcsolatot, tisztítóidomot nem szabad létesíteni:
a) * huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek légterében, ezen helyiségek födémében, padozatában, továbbá megfelelő hangszigetelés nélkül önálló rendeltetési egységek közötti elválasztófalban (pl. lakáselválasztó falban),
b) * villamos kezelőhelyiségekben és ezek falában, födémében, padozatában, továbbá
c) ejtővezetéket zajszigetelés nélkül lakószobák falában, illetőleg hő- és hangszigetelés nélkül építmények határoló (homlokzati) falában, beleértve a tűzfalat is.
(5) * A gyógyítás és betegellátás céljára szolgáló helyiség, valamint élelmiszer tárolására, feldolgozására, forgalmazására, fogyasztására szolgáló helyiség légterében és a felette lévő födémben, álmennyezetben csatornavezeték nem vezethető, az egy lakáson vagy üdülőegységen belüli csatornavezeték kivételével. Ha nem kerülhető el, vízszintes irányban csatornavezeték csak üzemi víz ellen szigetelt és lefolyást biztosító módon (pl. szerelőszintben, padlócsatornában, védőcsőben) vagy a födém felett vezethető. Függőleges irányban csatornavezeték átvezethető, ha az mechanikai sérülés ellen védett és oldható csőkapcsolatot, továbbá tisztítóidomot nem tartalmaz. "

Csapadékvíz elvezetés megtervezése, kivitelezése, karbantartása

A csapadékvíz nagyon fontos szerepet játszik a föld természetes vízkészletének körforgásában. A természet ezáltal képes megújítani a felszín alatti vizeket. Ezt a folyamatot nem szabad akadályozni, de a fenntartható fejlődés miatt fontos, hogy szabályozzuk.

Miért fontos a csapadékvíz elvezetés

Az esővíz elvezetés a vízgazdálkodás egyre fontosabb részévé válik. Olyan természetes forrása ez a létfontosságú vízkészletnek, melynek megléte nélkül az élet elképzelhetetlen lenne a Földön. A csapadékvíz elvezetés és hasznosítás kultúrája hazánkban még gyerekcipőben jár, de vannak olyan országok, melyek élen járnak az esővíz elvezetésében és felhasználásában. Fontos, hogy példát vegyünk róluk!

Csapadékvíz gazdálkodás

Napjainkban, amikor az időjárás egyre kiszámíthatatlanabb sokszorosan felértékelődött a víz és a víz készletek megőrzésének fontossága! Erre kiválóan alkalmas a csapadékvíz elvezetés és újrafelhasználás.

De mire is használható a begyűjtött csapadékvíz?

Öntözésre, locsolásra sok országban már régóta használják. A természetes esővíz gyakran még jobb is a növények, fák számára, hiszen a tápanyagokban gazdag csapadék segíti a növényeink természetes fejlődését! Ám nem csak a kertben, házon belül is érdemes esővizet használnunk! Wc öblítésére, mosásra, autók lemosására kiválóan alkalmas a csapadékvíz. Mint a fentebb leírtakból látható, nagyon fontos, a megfelelő csapadékvíz elvezetés és tárolás, hiszen számtalan módon hasznosíthatjuk és még a környezetünk is meghálálja ezt nekünk. • Miért van szükség hazánkban a szivárogtató blokkokra?

  A vízellátás egyre hangsúlyosabb szerepet kap az életünkben. Az ívó víz hiány a bolygó egyre több térségben figyelhető meg és okoz problémát, azonban vannak olyan térségei is a Földnek, ahol bizonyos időközönként olyan nagy mennyiségű csapadék hull, aminek a kezelése már speciális eszközök használatát igényli. Egyik ilyen speciális eszköz a szikkasztó blokk. Magyarország időjárásában a […]

 • Ciszterna – mi az, hogyan működik?

  Ott, ahol lehetőségünk van összegyűjteni az esővizet vétek lenne nem megtenni, hiszen ingyen áll a rendelkezésünkre, és azokhoz a másodlagos dolgokhoz, amelyekhez nem szükséges az ivóvíz, tökéletesen felhasználható. Manapság már elég drága mulatság ezekre a dolgokra vezetékes vizet használni. Teljesen felesleges ivóvízzel locsolni a növényeket, wc-t öblíteni és mosni, amikor ezek könnyen kiválthatók a csapadékvíz […]

 • Elköltöztünk!

  Tisztelt Ügyfeleink ! Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy cégünk új telephelyre költözött. Nagyobb bemutatóteremben, szélesebb választékkel, több parkolási lehetőséggel várjuk Önöket az alábbi címen: VÍZGÉPÉSZETI BEMUTATÓTEREM 1039 Budapest, Batthyány u. 35/A. (Külső-Szentendrei úton, szemben a KIPUFOGÓ KLINIKÁVAL)

 • Talajvíz átemelő zsomp és gépészet

  A globális felmelegedés napjainkat meghatározó téma, és ennek hatására az éghajlat eltolódás is szembetűnő lehet. Ennek hatására itt a Kárpát-medencében is jelentősen megváltoztak a talajvíz viszonyok. Hol szárazabb időszakokról beszélünk, hol pedig hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékról. Ami viszont szinte folyamatosan jelen van, akár a szárazabb időszakokban is, az a talajvíz és annak sajnos minden […]

 • A természet megzabolázása

  Vannak olyan természeti jelenségek mint a szélvihar, a mindent elverő jég, melyek ellen nem sokat tudunk tenni, de a csapadék -még ha időnként rekordmennyiségű is- már többé-kevésbé kezelhető természeti elem. Mint ahogy korábban már mi is írtuk, a nagyvárosokban a csapadékvíz elvezetése a szennyvízcsatorna hálózatokban történik. Napjainkra ez okozza a legnagyobb gondot, mert a beépített […]

 • Környezettudatos gondolkodás

  Az esővíz felhasználása olyan forrás, mely megoldást jelent a vízhiány csökkentésének kérdésében. Hazánkban ennek még nincsen tudatosan elterjedt kultúrája, de sok országban, a környezettudatos gondolkodásmód ilyen téren is jelentős térhódításon ment keresztül. Van olyan nemzet, ahol a különböző intézkedések hatására csapadék-erőforrás kihasználtság akár a 98%-ot is elérheti. A természet vízkészletének körforgása, ahogy a csapadék újra […]

 • Csapadékvíz átemelők

  A beépített területek növekedésével egyre nagyobb számban vált szükségessé a csapadékvíz átemelők alkalmazása. Az üzembiztos átemelők elterjedésével lehetőség nyílt csatornaszint alatti területek, ingatlanok hasznosítására. Az üzembiztos, tartós működés feltétele a jól megtervezett és kivitelezett csapadékvíz átemelő berendezés (akna + gépészet). Igen fontos tényező a csapadékvíz átemelő aknáknál, előregyártott gyűjtőtartályoknál az ideális szívótér kialakítás. Ennek lényege, […]

 • Esővízhasznosítás

  Napjainkban a víz értéke egyre nagyobb értéket képvisel. A csapadékvíz, mint alternatív vízforrás egyre ismertebbé válik a világban. A felszíni és felszín alatti vízkészlet minősége az elmúlt évtizedekben folyamatosan romlott. Így a kitermelés utáni tisztítás költségei is jelentősen emelkedtek. Az élelmiszer minőségű ivóvíz használata az emelkedő víz- és csatornadíjak miatt 1990-óta számottevően csökkent. A csapadékvíz […]